STATUT

 
 

 

STATUT

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Noworudzkiej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Noworudzkiej” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do środowiska przedsiębiorców, przyczynianie się do gospodarczego i społecznego rozwoju Ziemi Noworudzkiej, współpraca
z lokalnymi samorządami, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Ruda. Adres korespondencyjny: 57-400, Nowa Ruda,
ul. Bohaterów Getta 2.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu

§ 4.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar powiatu kłodzkiego. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie lokalnych przedsiębiorców,

 2. reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców i członków Stowarzyszenia wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych,

 3. tworzenie programów rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Ziemi Noworudzkiej,

 4. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do środowiska noworudzkich przedsiębiorców,

 5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

 6. doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

 7. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 7.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

 

Rozdział II

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, i który złoży deklarację członkowską zaakceptowaną przez zarząd.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą na wniosek Zarządu.

§ 9.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. dbać o jego dobre imię,

 3. szerzyć ideę Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,

 4. regularnie opłacać składki.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 11.

 1. Osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 2-5.

§ 12.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 6 miesięcy,
 4. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 5. śmierć członka.

§ 13.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

§ 16.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej

§ 17.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek minimum 50% liczby członków zwyczajnych, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub przez ogłoszenie w prasie lokalnej, albo w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,
  z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi po każdym roku jego pracy,

 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie zmian statutu,

 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

 10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 18.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie zarządu nazywani są Przedstawicielami Stowarzyszenia.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i 1 do 3 członków.
 4. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich i opłat wpisowych.
 1. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 2. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa względnie jego zastępcę i odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 3. Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 1 do 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 20.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt. 2,3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich,
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań jest uprawniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dowolnym innym członkiem Zarządu.

Rozdział V

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 22.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§ 23.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Organu Rejestrowego.